TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Trung tâm hoạt động theo Luật Báo chí, pháp luật của Nhà nước, chịu sự quản lý của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam có thẩm quyền quản lý báo chí, truyền hình và các công tác chuyên môn trong hoạt động báo chí, tuyên truyền và truyền hình.

Một số hoạt động chính:

1. Tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công nghiệp, thương mại, về công tác quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật và hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Hiệp hội, bằng phương tiện truyền hình.

2. Tham gia xây dựng, phổ biến, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật.

3. Thông tin, tuyên truyền các chương trình, hoạt động về xúc tiến thương mại, đầu tư, du lich, dịch vụ, thương hiệu, khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương; thông tin giới thiệu sản phẩm, hàng hóa trong nước có tiềm năng xuất khẩu, tình hình thị trường trong nước và quốc tế, các tổ chức thương mại, diễn đàn quốc tế và khu vực.

4. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Doanh nghiệp hội viên.

5. Hợp tác, tổ chức thực hiện dịch vụ truyền thông đa phương tiện, ấn phẩm thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của Bộ, Ngành và hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

6. Truyền thông, quảng bá và cung cấp thông tin cần thiết cho Doanh nghiệp, pháp luật.

7. Hỗ trợ vay vốn, đào tạo nhân lực, thực hiện dự án hỗ trợ doanh nghiệp, hội viên phát triển bền vững.

8. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Hiệp hội các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam để tổ chức hội nghị, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm và bồi dưỡng đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về truyền thông, truyền hình theo quy định của pháp luật.

Để được tư vấn, vui lòng liên hệ:

Trung tâm Thông tin và Truyền thông Doanh nghiệp Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: